Program Puchatka

Edukacja najm?odszych dzieci powinna umiej?tnie splata? nauk? z zabaw?, by w ?agodny sposb wprowadzi? je w przysz?y ?wiat szko?y. Pierwsze lata ?ycia dziecka w najwi?kszym stopniu decyduj? o jego dalszym rozwoju. Wtedy bowiem kszta?tuj? si? jego mo?liwo?ci intelektualne i rozwija si? wi?kszo?? wrodzonych predyspozycji, w tym tak?e zdolno?? uczenia si?. Dlatego wszelkie dzia?ania edukacyjne, oddzia?ywania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i spo?ecznego przynosz? najlepsze rezultaty w?a?nie w okresie przedszkolnym.

Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" realizuje podstaw? programow? wychowania przedszkolnego zatwierdzon? przez Ministra Edukacji Narodowej.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie? oraz kszta?towanie czynno?ci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu warto?ci, w tym wychowywanie dzieci tak, ?eby lepiej orientowa?y si? w tym, co jest dobre, a co z?e;
  3. kszta?towanie u dzieci odporno?ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak?e do ?agodnego znoszenia stresw i pora?ek;
  4. rozwijanie umiej?tno?ci spo?ecznych dzieci, ktre s? niezb?dne w poprawnych relacjach z innymi dzie?mi i doros?ymi;
  5. stwarzanie warunkw sprzyjaj?cych wsplnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zr?nicowanych mo?liwo?ciach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawno?? fizyczn?; zach?canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dzieci?cej wiedzy o ?wiecie spo?ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej?tno?ci prezentowania swoich przemy?le? w sposb zrozumia?y dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w ?wiat warto?ci estetycznych i rozwijanie umiej?tno?ci wypowiadania si? poprzez muzyk?, ma?e formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kszta?towanie u dzieci poczucia przynale?no?ci spo?ecznej (do rodziny, grupy rwie?niczej i wsplnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo?ci, aktywno?ci i samodzielno?ci, a tak?e kszta?towanie tych wiadomo?ci i umiej?tno?ci, ktre s? wa?ne w edukacji szkolnej.