O Chatce Puchatka

"Chatka Puchatka" jest nowo powsta?ym Punktem Przedszkolnym dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Jest to miejsce stworzone z my?l? o dzieciach i ich zapracowanych rodzicach, ktrzy chcieliby aby ich dziecko mia?o kontakt z rwie?nikami oraz znajdowa?o si? w miejscu bezpiecznym i pod odpowiedni? opiek?.

G?wnym zadaniem Chatki Puchatka jestwspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego w?asnej inicjatywy. Dostosowujemy wymagania edukacyjne, wynikaj?ce z realizowanych przez punkt przedszkolny programw nauczania do indywidualnych potrzeb ka?dego dziecka. Takie podej?cie pozwoli wszystkim naszym podopiecznym rozwija? samodzielno?? oraz umacnia? wiar? we w?asne si?y i mo?liwo?ci osi?gni?cia ka?dego sukcesu.

"Chatka Puchatka" zapewni Pa?stwa pociechom opiek? od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 7.30 do 16.30 z mo?liwo?ci? dostosowania czasu do indywidualnych potrzeb Rodzicw i Dzieci.
Zapewniamy ca?odzienne wy?ywienie: I ?niadanie, II ?niadanie i obiad.

W "Chatce Puchatka" Pa?stwa dzieci otrzymaj? profesjonaln? oraz troskliw? opiek?. Naszym celem jest umo?liwienie ka?demu dziecku rozwoju metod? "ma?ych kroczkw". Do ka?dego dziecka podchodzimy indywidualnie, zgodnie z jego potrzebami i tempem rozwoju. Realizacj? naszych celw umo?liwia niewielka grupa, licz?ca od 10 do 12 przedszkolakw.

"Chatka Puchatka" jest domkiem stworzonym dla Dzieci, w ktrym b?d? si? czu?y bezpiecznie i gdzie otrzymaj? troskliw? profesjonaln? opiek?. Jest to miejsce tworzone przez ludzi, dla ktrych praca z dzie?mi jest czym? wi?cej ni? obowi?zkiem!