Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" oferuje nast?puj?ce zaj?cia:

 • Zaj?cia edukacyjne w ramach podstawy programowej MEN-u, programu "Nasze przedszkole" i "Dzieci?ca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczy?skiej
 • J?zyk angielski
 • Rytmika
 • Zaj?cia plastyczne
 • Zaj?cia wokalno-muzyczne
 • Warsztaty teatralne
 • Bajko terapia
 • Gimnastyka buzi i j?zyka - ?wiczenia wspomagaj?ce poprawn? wymow? prowadzone przez logoped?
 • ?wiczenia relaksacyjne
 • Spotkanie z ró?nymi zawodami
 • Wycieczki poznawcze
 • Zabawy na placu zabaw


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO OBEJRZENIA SALI ORAZ ZAPOZNANIA SI? Z CA?? PLACÓWK?. B?DZIE MO?NA UZYSKA? ODPOWIED? NA WSZELKIE PYTANIA DOTYCZ?CE FUNKCJONOWANIA PUNKTU.
ZAPRASZAMY RODZICÓW RAZEM Z DZIE?MI.

Materia?y do pobrania:

Karta przyj?cia do punktu
Ankieta dla rodziców
Upowa?nienie do odbioru dziecka