Kadra Puchatka

Nazywam si? Irena Kasprzyk i od zawsze moj? pasj? by?a praca z dzie?mi, dlatego te? z wielk? przyjemno?ci? pracuj? z ma?ymi dzie?mi obserwuj?c i stymuluj?c rozwj moich podopiecznych.

Podejmowane co dzie? nowe wyzwania umo?liwiaj? mi sprawdzenie w praktyce ca?ej wiedzy zdobytej podczas studiw na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uko?czona specjalizacja Wychowanie przedszkolne i nauczanie pocz?tkowe wyposa?y?y mnie w szeroki wachlarz kompetencji.

Niezwykle wa?ny dla mnie jako pedagoga jest prawid?owy rozwj dzieci, ktry tak nieodwracalnie wp?ywa na dalsze losy. Aby mc nie?? pomoc dzieciom, ktrym k?opoty i problemy uniemo?liwiaj? u?miecha? si? i bawi?, uko?czy?am:

  • Edukacja matematyczna sze?ciolatkw wg metody Gruszczyk Kolczy?skiej I i II stopnia
  • Arteterapia
  • "Metoda 101 krokw w nauce czytania i pisania"
  • Kursy obs?ugi komputera I i II stopnia
  • Jak wspiera? dzieci uzdolnione w wieku przedszkolnym
  • Zabawy rozwijaj?ce umiej?tno?ci komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Pedagogika zabawy Klanza
  • Warsztaty teatralne z dzie?mi przedszkolnymi
  • "Muzyka na pierwszych etapach edukacji przedszkole i nauczanie zintegrowane"
  • Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Moim marzeniem by?o przedszkole, ktre otoczy dziecko mi??, rodzinn? atmosfer?, w ktrym grupy b?d? ma?e i kameralne. I my?l?, ?e si? uda?o
Od lutego rozpocz?? dzia?alno?? Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka", ktrego jestem za?o?ycielk?.


?ywi? nadziej?, ?e Pa?stwa dzieci b?d? si? ze mn? wy?mienicie bawi?y, a Nasza wsp?praca b?dzie uk?ada?a si? pomy?lnie.

Ma?gorzata D?browska nauczycielka j?zyka angielskiego.

Uko?czy?a Uniwersytet ?l?ski uzyskuj?c dyplom magistra filologii angielskiej po obronie pracy magisterskiej z zakresu metodyki.

Przez 4 lat mieszka?a w Australii, gdzie rozpocz??a si? jej przygoda z j?zykiem angielskim. W czasie studiw cz?sto wyje?d?a?a do krajw angloj?zycznych, pracuj?c latem na obozach z dzie?mi i m?odzie??.

Obecnie uczy w szko?ach publicznych i w Centrum J?zykowym Tip Top English, ci?gle doskonal?c swj warsztat metodyczny i dydaktyczny. Na zaj?ciach stara si? ??czy? pe?ne wykorzystanie programu nauczania z dodatkowymi informacjami i ciekawostkami, ktre mog? si? przyda? s?uchaczom. Prywatnie mama pi?cioletniego Filipa i ?ona zagorza?ego mi?o?nika sportu.